Teisės ir pareigos

Studentų teisės:

 1. įgyti studijų sutartyje nurodytos studijų programos išsilavinimą, atitinkantį šių nuostatų, Vilniaus universiteto statuto ir Lietuvos Respublikos įstatymų apibrėžtus apimties ir kokybės standartus;
 2. šių nuostatų nustatyta tvarka studijuoti ir kitas studijų programas, taip pat studijų programas pagal individualius studijų planus; dalyvauti akademiniuose mainuose; nutraukti ir atnaujinti studijas; nustatyta tvarka keisti studijų kryptį, programą, formą ir tvarkaraštį;
 3. naudotis Universitete esama studijų programai vykdyti reikalinga mokymo metodine bei moksline literatūra ir materialiaisiais bei informaciniais ištekliais; studijoms, kultūriniam gyvenimui, sveikatos apsaugai ir poilsiui skirtomis Universiteto patalpomis, bibliotekomis, moksline įranga, kultūros, sporto, poilsio įstaigomis;
 4. naudotis akademine minties ir žodžio laisve reikšti savo mintis bei įsitikinimus visais moksliniais, visuomeniniais ir kultūriniais klausimais, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Universiteto norminiams aktams;
 5. gauti su savo studijomis susijusią informaciją, vertinti studijų programas, studijų procesą ir dėstytojų darbą;
 6. šiuose nuostatuose nustatyta tvarka apskųsti studijų įvertinimus ir Universiteto administracijos sprendimus atitinkamoms ginčų nagrinėjimo komisijoms ir gauti atsakymą nuostatuose numatytais terminais;
 7. prisijungti prie studentų atstovybės ir burtis į kitas studentų organizacijas, būti renkami į jų valdymo organus; dalyvauti kitų Lietuvos Respublikos įstatymams ir Vilniaus universiteto statutui neprieštaraujančių visuomeninių, kultūrinių ir politinių organizacijų veikloje;
 8. dalyvauti Universiteto ir jo akademinių kamieninių padalinių savivaldoje.

 

Studentų pareigos:

 1. vykdyti pasirinktos studijų programos ir studijų sutarties reikalavimus;
 2. laikytis šių nuostatų, Vilniaus universiteto statuto ir kitų studijas bei Universiteto vidaus gyvenimą reglamentuojančių aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų;
 3. vykdyti Universiteto ir akademinių kamieninių padalinių administracijos sprendimus;
 4. baigus studijas atsiskaityti su biblioteka ir kitais Universiteto padaliniais bei Studentų atstovybe;
 5. laikytis bendrųjų moralės normų ir akademinės etikos.