Mokėjimas už studijas

JEI NESI GERAI BESIMOKANTIS STUDENTAS (ĮSTOJUS IKI 2009M)

Jei semestro dalykų vidurkis yra mažesnis nei 8 balai ar pasibaigus semestrui studentas turi akademinę skolą, jis privalo sumokėti 4 BSI dalinę studijų įmoką per 5 darbo dienas nuo egzaminų / įskaitų rezultatų paskelbimo dienos.
Jei studentui egzaminų sesija buvo pratęsta, tačiau po jos studentas neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, studentas privalo sumokėti dalinę studijų įmoką per 5 darbo dienas nuo pratęstos egzaminų / įskaitų laikymo rezultatų paskelbimo dienos.

 

STUDIJŲ ĮMOKŲ MOKĖJIMAS STUDENTAMS, BESIMOKANTIEMS VALSTYBĖS FINANSUOJAMOJE VIETOJE, ĮSTOJUSIEMS NUO 2009M.

Išklausęs pusę studijų programos plano, studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu universiteto atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų vidurkis ir už likusias studijas moka studijų kainą, kokia buvo patvirtinta studento stojimo į Universitetą metais.

 

STUDIJŲ ĮMOKŲ MOKĖJIMAS STUDENTAMS, BESIMOKANTIEMS VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE, ĮSTOJUSIEMS NUO 2009M.

Studentai už semestrą turi sumokėti iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.

 

STUDIJŲ ĮMOKŲ MOKĖJIMAS STUDENTAMS, BESIMOKANTIEMS VALSTYBĖS FINANSUOJAMOJE VIETOJE, ĮSTOJUSIEMS NUO 2012M.

Išklausęs vienų metų studijų programos planą, studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu universiteto atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų vidurkis ir už likusias studijas moka studijų kainą, kokia buvo patvirtinta studento stojimo į Universitetą metais.

 

STUDENTAMS, GRĮŽUSIEMS IŠ DALINIŲ STUDIJŲ UŽSIENYJE (ĮSTOJUS IKI 2009M)

Jei studentas neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų pagal paskutinės sesijos, išlaikytos Universitete, rezultatus, jis privalo sumokėti dalinę studijų įmoką per 5 darbo dienas nuo Rektoriaus įsakymu nustatyto buvimo užsienyje laiko pabaigos.

 

STUDENTAMS, GRĮŽUSIEMS IŠ AKADEMINIŲ ATOSOGŲ (ARBA STUDIJŲ STABDYMO) (ĮSTOJUS IKI 2009M)

Jei studentas neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų pagal paskutinės sesijos, išlaikytos Universitete, rezultatus ir nėra mokėjęs už paskutinio studijuoto semestro studijas, jis privalo sumokėti dalinę studijų įmoką per 5 darbo dienas nuo nuo einamojo semestro pradžios.

 

PASKUTINIO SEMESTRO STUDENTAMS (ĮSTOJUS IKI 2009M)

Jei paskutiniojo semestro studentai po paskutinės išlaikytos sesijos ir baigiamojo darbo gynimo neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, privalo sumokėti dalinę studijų įmoką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po baigiamojo darbo ar baigiamųjų egzaminų įvertinimų paskelbimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienom iki diplomų įteikimo dienos.
Jei paskutiniojo semestro studentai neišlaikė paskutinės sesijos ir neapsigynė baigiamaojo darbo ar neišlaikė baigiamųjų egzaminų, privalo sumokėti 4 BSI dalinę studijų įmoką ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 25 d., jei paskutinis studijų semestras buvo rudens, ir ne vėliau kaip iki liepos 1 d., jei paskutinis studijų semestras buvo pavasario.

Studentai, pasibaigus egzaminų (įskaitų) laikymo terminui, išėję į akademines atostogas, sustabdę ar nutraukę studijas, privalo sumokėti dalinę studijų įmoką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo studijų sustabdymo (akademinių atostogų suteikimo) ar nutraukimo datos, išskyrus tuos, kurie išlaikė visus einamojo semestro egzaminus (įskaitas) svertiniu vidurkiu lygiu 8,00 ir daugiau. Studentai, nutraukę studijų sutartį iki egzaminų laikymo pradžios nėra laikomi skolingais Universitetui. Jei studentas laikė nors vieną egzaminą ir jo neišlaikė arba laikytų egzaminų (įskaitų) svertinis vidurkis žemesnis nei 8,00 ir po to nutraukė studijų sutartį jis yra laikomas skolingu Universitetui ir Universitetas, vadovaudamasis šia Tvarka, turi teisę reikalauti ir imtis visų įstatymais bei šia Tvarka numatytų priemonių, kad toks studentas sumokėtų dalinę studijų įmoką.

 

KURSO KARTOJIMO KAINA

Įmoka už dalyką ar dalyko kartojimą yra lygi 1/60 studijų programos metinės studijų kainos dalį padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus. Įmoka už studijų programos dalykų kartojimą sumokama ne vėliau kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

 

STUDIJŲ ĮMOKOS GRAŽINIMAS (VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE STUDIJUOJANTIEMS STUDENTAMS)

Jei valstybės nefinansuojamoje vietoje studentas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios metinę studijų kainą, grąžinamos tokia tvarka:

  • išstojus iki studijų semestro pradžios – grąžinama 100% sumokėtos studijų kainos už semestrą, kuriame studentas nestudijavo;
  • išstojus nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 % studijų kainos semestrui;
  • išstojus nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 % studijų kainos semestrui;
  • išstojus nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre po balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.), grąžinama suma, lygi 40 % studijų kainos semestrui;
  • išstojus nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 % studijų kainos semestrui;
  • išstojus nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau, įmoka negrąžinama

 

SVARBU:

Kai studijų kainą už studentą sumoka kitas fizinis ar juridinis asmuo, mokėjimo pavedime jis turi nurodyti studento vardą, pavardę ir asmens kodą.