Studentų atstovai

<< Grįžti į pradinį puslapį

Studijų programų komitetai (SPK)

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir studentų atstovas.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Susipažinkite su studentų atstovais studijų programų komitetuose Chemijos ir geomokslų fakultete!

VU SA Parlamentas

Parlamentas tvirtina VU SA CHGF biudžetą, veiklos planą, svarsto ir formuoja organizacijos pozicijas svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais.

VU CHGF Parlamentas susideda iš VU SA CHGF išrinktų atstovų, Tarybos narių, Prezidento bei viceprezidentų.

VU CHGF Taryba

VU CHGF fakulteto Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto  mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU CHGF Tarybą sudaro VU CHGF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

VU CHGF Studijų kolegija

VU CHGF fakulteto Studijų kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.

VU CHGF Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir 1 studentų atstovas.

VU CHGF Ginčų nagrinėjimo komisija (GNK)

VU CHGF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU CHGF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU CHGF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

VU CHGF Akademinės etikos komisija

VU CHGF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU CHGF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU CHGF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

VU CHGF Priėmimo-atestacijos komisija

VU CHGF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU CHGF Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 3 nariai: Universiteto dėstytojai ir 1 studentų atstovas.