VU sprendimo struktūros

Kaip veikia Vilniaus universitetas? Ką daro: Rektorius, Prorektorius, Senatas, Senato komisija, Universiteto taryba, Dekanas, Prodekanas, Fakulteto taryba, Katedra, Katedros vedėjas, Studijų komitetas, Mokslo komitetas, Strateginės plėtros komitetas..? Kad būtų aiškiau, skaitykite toliau.

TRUMPAS ĮVADAS

Universitetas yra didžiulė mokslininkų, studentų ir aptarnaujančiojo personalo (administracijos) sistema. Jo stuburą sudaro fakultetai (sudaryti iš katedrų) ir institutai (sudaryti iš skyrių), o galvą Rektorius ir Senatas. Pastarieji yra pasidalinę sprendimų galią, pavyzdžiui Senatui priklauso tvirtinti (arba grąžinti pataisyti) Universiteto metinį biudžetą (dokumentą, kuriame nurodoma, kur ir kiek planuojama išleisti pinigų), bet universitetui vadovauja Rektorius. Dar egzistuoja toks darinys kaip universiteto Taryba, kuri iš esmės tik prižiūri jo veiklą ir realių galių neturi.

Pagrindinė Universiteto sudedamoji dalis yra studentai. Be jų nebūtų mokslininkų, o be mokslininkų nebūtų Universiteto. Nors studentų, kaip didžiausios ir pagrindinės akademinės bendruomenės dalies, interesus pirmiausiai turėtų ginti Universitetas, taip yra ne visada. Tam yra susibūrusi aktyvių studentų organizacija – Studentų atstovybė – kuri rūpinasi, kad visiems studentams būtų sudarytos palankios sąlygos studijuoti ir įsitvirtinti Universitete.

REKTORIUS

prof. Artūras Žukauskas

Vilniaus Universiteto (VU) rektorius yra Universiteto vadovas. Rektorius turi visas valdymui reikalingas galias, išskyrus tas, kurias Statutas suteikia kitoms Universiteto savivaldos vykdomosioms institucijoms (Tarybai, komisijoms ir kt.). Rektorius yra atskaitingas Senatui.

Rektorius atsako už:

 • universiteto veiklą, kuri turi atitikti statutą;universiteto raidos planą ir jo įgyvendinimą;mokslo ir studijų lygį bei kokybę;
 • mokslo darbuotojų ir dėstytojų parinkimo bei ugdymo politiką;
 • racionalią universiteto infrastruktūrą;
 • universiteto finansinę veiklą;
 • tarptautinį bendradarbiavimą;

Rektoriaus veikla:

 • veikia VU vardu ir jam atstovauja;organizuoja raidos planų rengimą ir jų įgyvendinimo svarstymus;
 • Universiteto bendruomenėje sudaro mokslo, studijų, strateginio planavimo ir kitus jo nuomone būtinus komitetus;
 • teikia Senatui kandidatų sąrašą į komitetų pirmininkų vietas iš renkamųjų [1] senato narių;
 • teikia Senatui tvirtinti prorektorius, fakultetų dekanus, kitų kamieninių akademinių padalinių vadovus, katedrų vedėjus;
 • Statuto nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus;
 • Senato nustatyta tvarka priima ir šalina studentus;
 • skatina darbuotojus ir studentus, darbuotojams ir studentams skiria drausmines nuobaudas ir apie tai viešai paskelbia;
 • turi kitų atsakomybių.

PROREKTORIAI

VU prorektoriai yra rektoriaus pavaduotojai. Kiekvienas jų rektoriaus vardu veikia tam tikroje srityje ir padeda valdyti Universitetą. Šiuo metu VU yra penki prorektoriai:

 • vicerektorius, mokslo prorektorius – Rimantas Jankauskas
 • studijų prorektorė – doc. Nijolė Radavičienė
 • partnerystės prorektorė – prof. Greta Drūteikienė
 • bedruomenės reikalų prorektorė – doc. Birutė Švedaitė – Sakalauskė
 • kancleris – dr. Aleksas Pikturna

Nors prorektorių sprendimai yra privalomi visiems, Universiteto vadovas vis tiek išlieka rektorius, todėl jis turi teisę atšaukti prorektorių aktus.

 

 

FAKULTETAS

DEKANAS (DIREKTORIUS)

Prof. habil. dr. Aivaras Kareiva

Fakulteto dekanas yra fakulteto ir jo administracijos vadovas. Jis atsako už:

 • tai, kad fakulteto veikla atitiktų Statutą;
 • fakulteto raidos planavimą ir įgyvendinimą;
 • fakulteto mokslo ir studijų organizavimo efektyvumą;
 • mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymą;
 • fakulteto ir jo padalinių ūkinę ir finansinę veiklą;
 • tarptautinius fakulteto ryšius.

Dekano veikla:

 • veikia fakulteto vardu ir jam atstovauja;
 • šaukia fakulteto tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
 • teikia Senatui ir rektoriui siūlymus fakulteto tarybos vardu;
 • leidžia įsakymus, būtinus dekano funkcijoms įgyvendinti.

Dekaną slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma iš profesorių arba docentų renka fakulteto taryba. Dekano kadencija – penkeri metai. Jis renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Dekano įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, jam atsistatydinus, atšaukus fakulteto tarybai ar kitais atvejais nutrūkus darbo sutarčiai. Nutarimas dėl dekano atšaukimo priimamas dviejų trečdalių visų tarybos narių balsų dauguma, balsuojama slaptai. Dekanas nustoja eiti pareigas, kai Senatas rektoriaus teikimu patvirtina fakulteto tarybos sprendimą dėl atšaukimo.

PRODEKANAI (DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI)

Prodekanai yra dekano padėjėjai. Jie veikia dekano vardu savo veiklos srities ribose. Prodekanų gali būti vienas arba keli, juos tvirtina fakulteto taryba dekano teikimu. Dažniausiai prodekanai yra atsakingi už studijų, mokslo ir administracinius reikalus.

VU CHGF prodekanai:

 • CHI: Prof. dr. Rimantas Raudonis
 • GI: Doc. dr. Regina Prapiestienė