Apie mus

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Chemijos ir geomokslų fakultete (VU SA CHGF) – savarankiška, pelno nesiekianti, nepolitinė, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto studentų interesams atstovaujanti organizacija, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VUSA) padalinys. Pagrindinės VU SA CHGF veiklos kryptys: atstovavimas studentams, studijų proceso tobulinimas, rūpinimasis socialine gerove, turiningo laisvalaikio organizavimas, informacijos sklaida.

 

Pirmininkė

 • organizuoja VU SA CHGF veiklą
 • atstovauja VU CHGF studentams VU CHGF Taryboje, Akademinės etikos bei Ginčų nagrinėjimo komisijose, VU SA Taryboje ir Parlamente
 • bendrauja su VU CHGF administracija
 • seka sričių koordinatorių darbą bei prižiūri VU SA CHGF metų plano įgyvendinimą
 • rengia finansinį metų planą
 • įgyvendina Konferencijos, Prezidento, VU SA CHGF Valdybos ar kitų valdymo institucijų nutarimus

 

Vicepirmininkė

 • VU SA CHGF narių poreikių ir gebėjimų analizavimą
 • mokymų bei planavimų organizavimą
 • efektyvų patirties perdavimą tarp VU SA CHGF koordinatorių
 • Atstovybės narių visuotinių susirinkimų organizavimą
 • VU SA CHGF koordinatorių pareigų vykdymo stebėseną

 

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

 • naujų narių pritraukimą bei jų išlaikymą
 • Atstovybės narių motyvacijos palaikymą
 • VU SA CHGF narių poreikių ir gebėjimų analizavimą
 • neformalų Atstovybės narių bendravimą
 • geros atmosferos Atstovybėje palaikymą

 

Akademinio proceso reikalų koordinatoriaus pareigos

 • rūpintis akademinių problemų sprendimu
 • laiku pateikti reikiamą akademinę informaciją VU CHGF studentams
 • rūpintis VU SA CHGF narių akademinių kompetencijų kėlimu
 • bendrauti su VU CHGF administracija
 • prisidėti prie studijų kokybės gerinimo

 

Socialinio proceso reikalų koordinatoriaus pareigos

 • su stipendijomis susijusių klausimų sprendimą
 • VU CHGF socialinės aplinkos gerinimą
 • VU CHGF bendruomeniškumo bei sveikatingumo skatinimą
 • socialinių akcijų organizavimą
 • VU CHGF aplinkos bei studijų proceso pritaikymą neįgaliems studentams
 • su LSP susijusių klausimų sprendimą bei LSP grąžinimo administravimą
 • bendravimą su VU CHGF administracija

 

Informacinės srities koordinatorė

 • viešinti VU SA ir VU SA CHGF veiklą
 • prižiūrėti ir nuolat naujinti informaciją http://chgf.vusa.lt puslapyje bei VU SA CHGF socialinių tinklų paskyrose
 • rūpintis VU SA CHGF informacijos sklaidos kanalų panaudojimu
 • užtikrinti studentams aktualios informacijos sklaidą

 

Informacinių technologijų srities koordinatorius

 • VU SA CHGF kompiuterinės ir programinės įrangos prižiūrėjimą
 • VU SA CHGF puslapio (http://chgf.vusa.lt ), paštų, jų grupių ir kitų internetinių įrankių veikimą bei jų tobulinimą ar atnaujinimą

 

Organizacinės srities koordinatorius

 • organizuoja VU SA CHGF renginius bei užtikrina jų kokybišką turinį ir apipavidalinimą
 • esant poreikiui prisideda prie VU SA CHGF mokymų, planavimų, projektų, konferencijų ir kt. renginių įgyvendinimo
 • prisideda prie VU mastu organizuojamų renginių įgyvendinimo

 

Marketingo srities koordinatoriaus pareigos

 • koordinuoti renginių įgyvendinimo techninę dalį (patalpų paieškos ir sutartys)
 • koordinuoti lėšų pritraukimą renginių organizavimui
 • užtikrinti įsipareigojimų laikymąsi rėmėjams
 • inicijuoti ir plėtoti VU CHGF ir VU SA CHGF atributikos teikimą
 • rūpintis VU SA CHGF reklamos plotų priežiūra

 

Laikraščio „Acetonas“ vyr. redaktorė

 • laikraščio leidyba
 • kūrybinės veiklos VU CHGF bendruomenėje propagavimas
 • meninių darbų parodos rengimas
 • Chalatų purškimo akcijos organizavimas
 • VU CHGF puošyba Kalėdoms
 • Kalėdinio pašto akcijos organizavimas

 

Chemikų studentų mokslinės draugijos (ChSMD) koordinatorius

 • organizuoja “Café Scientifique”
 • dalyvauja “Tyrėjų naktyje”
 • kartu su cheminių bandymų programa ir/ar paskaita vyksta į mokyklas, kurių metu supažindinama su chemijos mokslu
 • organizuoja ekskursijas po VU CHGF

 

„Chemikų dienų“ vadovas

 • užtikrina vyksiančių renginių įgyvendinimą, jų kokybišką turinį bei apipavidalinimą

 

Atstovų koordinatorė:

 • vykdo studentų atstovų veiklos stebėseną
 • užtikrina studentų nuomone ir poreikiais grįsto studentų atstovavimo principą
 • koordinuoja studentų atstovus VU CHGF Studijų programų komitetuose, Ginčų nagrinėjimo, Akademinės etikos, Atestacinėje komisijose bei VU CHGF Taryboje

 

Seniūnų koordinatorė

 • bendrauja su VU CHGF administracija
 • organizuoja grupių seniūnų kartu su administracija susirinkimus

 

Kuratorių koordinatorė

 • kuratorių atrankos organizavimą
 • kuratorių darbo koordinavimą
 • prisidėjimą prie kuratorių mokymų organizavimo
 • kuratoriams reikiamų kompetencijų įgijimą
 • efektyvią ir sklandžią kuratorių veiklą priėmimų ir pirmakursių stovyklos metu
 • pirmakursių ekskursijų į centrinę biblioteką organizavimą

 

Programos “Sąžiningai” koordinatoriaus pareigos

 • skatinti akademinį sąžiningumą
 • užtikrinti egzaminų stebėjimo galimybę studentams ir dėstytojams VU CHGF

 

Administratorė ir LSP koordinatorė

 

Kontaktai