Apie mus

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Chemijos ir geomokslų fakultete (VU SA CHGF) – savarankiška, pelno nesiekianti, nepolitinė, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto studentų interesams atstovaujanti organizacija, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VUSA) padalinys. Pagrindinės VU SA CHGF veiklos kryptys: atstovavimas studentams, studijų proceso tobulinimas, rūpinimasis socialine gerove, turiningo laisvalaikio organizavimas, informacijos sklaida.

Pirmininkė

 • organizuoja VU SA CHGF veiklą
 • atstovauja VU CHGF studentams VU CHGF Taryboje, VU SA Taryboje ir Parlamente
 • bendrauja su VU CHGF administracija
 • seka sričių koordinatorių darbą bei prižiūri VU SA CHGF metų plano įgyvendinimą
 • rengia finansinį metų planą
 • įgyvendina Konferencijos, Prezidento, VU SA CHGF Valdybos ar kitų valdymo institucijų nutarimus
 • vykdo kitas VU SA CHGF nuostatuose bei VU SA įstatuose priskirtas pareigas

Vicepirmininkė

 • rūpinasi tikslingu naujų VU SA CHGF narių pritraukimu ir jų išlaikymu
 • analizuoja VU SA CHGF narių poreikius ir gebėjimus
 • rūpinasi tikslingu VU SA CHGF narių kompetencijų kėlimu
 • užtikrina efektyvų patirties perdavimą tarp VU SA CHGF koordinatorių
 • stebi koordinatorių darbų užimtumą
 • rūpinasi VU SA CHGF narių motyvacija
 • organizuoja visuotinius narių susirinkimus
 • stebi VU SA CHGF koordinatorių pareigų vykdymą

Akademinio proceso reikalų koordinatorius

 • konsultuoja studentus akademiniais klausimais ir rūpinasi akademinių problemų sprendimu
 • bendrauja su fakulteto administracija ir prodekanu
 • dirba su akademiniu procesu susijusiomis VU atliekamomis apklausomis ir tyrimais
 • užtikrina grįžtamojo ryšio dėstytojams ir studentams teikimą
 • rūpinasi VU SA CHGF narių akademinių kompetencijų kėlimu
 • vykdo ir prižiūri bazinių socialinių-akademinių žinių patikrinimo testų laikymą
 • prisideda prie studijų kokybės gerinimo

Socialinio proceso reikalų koordinatorius

 • konsultuoja studentus socialiniais klausimais ir rūpinasi socialinių problemų sprendimu
 • bendrauja su VU CHGF administracija su socialine sritimi susijusiais klausimais
 • administruoja vienkartines socialines stipendijas, inicijuoja vardinių stipendijų steigimą
 • skatina dėstytojus ir studentus naudotis Virtualia mokymosi aplinka (VMA)
 • rūpinasi VU CHGF socialine aplinka
 • esant poreikiui, suteikia pagalbą studentams turintiems negalią ir tinkamai sureaguoja į jų nuomonę
 • rūpinasi VU CHGF bendruomeniškumu bei sveikatingumu
 • rūpinasi VU CHGF aplinkos bei studijų proceso pritaikymu neįgaliems studentams bei kitoms socialiai jautrioms grupėms

Informacinės srities koordinatorė

 • nuolat renka ir viešina informaciją apie VU SA ir VU SA CHGF veiklą
 • užtikrina nuolatinę studentams aktualios informacijos sklaidą
 • prisideda prie bendradarbiavimo pasiūlymų rėmėjams ruošimo
 • prižiūri VU SA CHGF renginių viešinimo veiklą
 • prižiūri ir nuolat atnaujina informaciją http://chgf.vusa.lt puslapyje bei VU SA CHGF socialinių tinklų paskyrose
 • stebi padalinio informacijos sklaidos kanalų naudojimą
 • užtikrina originalaus komunikacinio turinio kūrimą

Organizacinės srities koordinatorius

 • organizuoja VU SA CHGF renginius, užtikrina jų kokybišką turinį ir apipavidalinimą
 • koordinuoja renginio įgyvendinimo techninę dalį (patalpų, transporto paieškos)
 • esant poreikiui padeda su VU SA CHGF organizuojamų renginių, mokymų, išvažiavimų, projektų, konferencijų, forumų ir kt. įgyvendinimu bei organizaciniais klausimais/ar juos organizuoti
 • prisideda prie VU mastu organizuojamų renginių įgyvendinimo
 • bendradarbiauja su kitais VU SA padaliniais ir VU SA Centriniu biuru vykdant renginius ar projektus
 • rengia ir archyvuoja informaciją, refleksijas ir ataskaitas apie organizuotus renginius, projektus ir darbus

Marketingo srities koordinatorius

 • koordinuoja renginių įgyvendinimo techninę dalį (patalpų paieškos ir sutartys)
 • koordinuoja lėšų pritraukimą renginių organizavimui
 • užtikrina įsipareigojimų laikymąsi rėmėjams
 • inicijuoja ir plėtoja VU CHGF ir VU SA CHGF atributikos teikimą
 • prižiūri reklaminius stendus institutuose bei paskirtame bendrabutyje
 • ieško trumpalaikių ir ilgalaikių rėmėjų socialiniams – akademiniams projektams, renginiams bei kt.
 • pildo ir atnaujina reklaminių stendų registrą bei rėmėjų duomenų bazę

Laikraščio „Acetonas“ vyr. redaktorė

 • užtikrina laikraščio leidybą
 • užtikrina laikraščio elektroninės versijos buvimą VU SA CHGF puslapyje
 • propaguoja kūrybinę veiklą CHGF bendruomenėje
 • koordinuoja fakulteto puošimą Kalėdoms
 • rengia Kalėdinio pašto akciją
 • rengia meninių darbų parodą fakultete
 • organizuoja Chalatų purškimo akciją
 • prižiūri „Acetono“ stendą chemijos institute

Chemikų studentų mokslinės draugijos (ChSMD) koordinatorius

 • populiarina chemijos mokslą studentų ir moksleivių tarpe
 • atstovauja VU, VU CHGF, chemijos mokslą renginiuose bei projektuose
 • užtikrina, kad SMD nariai laikytųsi saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių bei higienos normų reikalavimų
 • užtikrina saugų reagentų laikymą
 • bent 2 kartus per metus atlieka reagentų inventorizaciją

„Chemikų dienų“ vadovas

 • organizuoja „Chemikų dienas“
 • koordinuoja renginių vadovus
 • sprendžia iki renginio ir jo metu iškilusias problemas
 • esant reikalui, keičia nedirbančius vadovus
 • rengia ir archyvuoja informaciją, refleksijas ir ataskaitas apie organizuotus renginius, projektus ir darbus

Atstovų koordinatorė:

 • esant poreikiui bendrauja su VU CHGF administracija su atstovavimo sritimi susijusiais klausimais
 • siekia, kad studentų atstovai savo veiklą grįstų studentų nuomone ir jų poreikiais
 • domisi su atstovavimo sritimi susijusių aktualių įstatymų ir tvarkų pakeitimais
 • užtikrina, kad VU CHGF studentų atstovų kontaktai būtų viešai prieinami
 • dirba su studentų atstovais padalinyje (studijų programos komitetai, ginčų nagrinėjimo komisija, akademinės etikos, priėmimo-atestacinė komisijos, VU CHGF Taryba, studijų kolegija, dekanatu, studijų programų savianalizių rengimo grupės ir kt.)

Seniūnų koordinatorė

 • dalinasi su seniūnais naudinga informacija
 • organizuoja bei veda susitikimus su seniūnais
 • oficialiai teikia VU CHGF seniūnų nuomonę, atitinkamiems bakalauro studijų akademinio proceso klausimams spręsti studentų atstovams VU CHGF institucijose

Kuratorių koordinatorė

 • organizuoja kuratorių atranką
 • koordinuoja kuratorių darbą ir, esant reikalui, keičia nedirbančius kuratorius
 • prisideda prie kuratorių mokymų organizavimo
 • užtikrina, kad visi kuratoriai dalyvautų kuratorių mokymuose bei būtų išsilaikę socialinių akademinių žinių testą
 • užtikrina efektyvią kuratorių veiklą priėmimų ir pirmakursių stovyklos metu
 • organizuoja pirmakursių stovyklą
 • prisideda prie pirmakursių krikštynų organizavimo

Programos “Sąžiningai” koordinatorė

 • skatina ir puoselėja akademinio sąžiningumo kultūrą universitete
 • administruoja atsiskaitymų stebėjimą
 • skatina aktyvų programos dalyvių (dėstytojų ir studentų) įsitraukimą
 • preventyviai stebi studentų tarpinius atsiskaitymus ir egzaminus
 • konsultuoja su VU akademinės etikos kodeksu susijusiais klausimais

Administratorė ir LSP koordinatorė

 • administruoja LSP grąžinimą bei sprendžia kitas su LSP susijusias problemas
 • užtikrina sistemingą VU SA CHGF dokumentų kaupimą, administravimą ir archyvavimą
 • esant poreikiui, protokoluoja VU SA CHGF koordinatorių susirinkimus
 • bent 2 kartus per metus atlieka inventorizaciją
 • prižiūri archyvą
 • atnaujina VU SA CHGF narių, koordinatorių, studentų atstovų įvairiuose komitetuose bei komisijose, Valdybos narių bei seniūnų kontaktus ir el. paštų konferencijas
 • prižiūri VU SA CHGF kompiuterinę bei programinę įrangą

 

Kontaktai