Apeliacijos

Pagalba
Apeliacijas nagrinėja fakulteto ginčų nagrinėjimo komisija. Jos sudėtyje turi būti 3 studentų atstovybės paskirti atstovai. Jei Jums kyla problemų arba neaiškumų dėl ginčų nagrinėjimo komisijos darbo, kreipkitės į studentų atstovybės padalinį savo fakultete ir sužinokite studentų atstovo ginčų nagrinėjimo komisijoje vardą bei pavardę. Jis/ji suteiks visą Jums reikalingą informaciją.

 

Motyvacija
Apeliacija turėtų būti motyvuota. Tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtumėte surašyti visus argumentus, kodėl Jūs nesutinkate su įskaitos arba egzamino įvertinimu arba pagrįsite kitus procedūrinius pažeidimus („aš manau“ nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija gali būti atmesta.

 

Priežastys
Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko įvertinimo (egzamino, įskaitos, tarpinio įvertinimo) bei procedūrinių egzaminų pažeidimų. Dėl baigiamųjų egzaminų (diplominio darbo gynimo) įvertinimo apeliacijos nenagrinėjamos.

 

Terminai
Jei studentas apeliuoja dėl egzamino ar įskaitos įvertinimo, apeliacija turi būti pateikta per 7 kalendorines dienas nuo egzamino ar įskaitos įvertinimo paskelbimo datos. Tokiu atveju, kai egzminas yra laikomas sesijos pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Padalinio tvarkaraščiuose numatytos paskutinės egzaminų laikymo dienos, t.y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius ir įvertinimą paskelbus per 5 dienas, studijuojantysis turi dvi dienas apeliacijai teikti..

Apeliacijos dėl egzaminų ar įskaitų procedūros pažeidimų gali būti pateiktos ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino ar įskaitos laikymo dienos.

Taigi, nepraleiskit numatyto termino! Studentas turi teisę susipažinti su egzamino (įskaitos) darbu, kurio galutinis įvertinimas yra ginčijamas, ir gauti paaiškinimus apie klaidas ir trūkumus dėstytojo nustatytu laiku, kuris turi būti ne vėliau nei 2 darbo dienos po egzamino ar įskaitos įvertinimų paskelbimo.

Apeliacijos įteikiamos Padalinio asministracijai (Padalinio tarybos nustatyta tvarka galima ir elektroninė apeliacijos forma).

 

Komisija
Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate egzamino arba įskaitos įvertinimą, ginčų nagrinėjimo komisija paveda Ekspertų komisijai įvertinti studijuojančiojo egzamino (įskaitos) darbą, kurio galutinis įvertinimas yra ginčijamas apeliacijoje. Ekspertų komisijos išvada turi būti parengta, Ekspertų komisijos narių pasirašyta ir pateikta ginčų nagrinėjimo komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo Ekspertų komisijos sudarymo dienos.

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate procedūrinius pažeidimus, tai nustačiusi esminius egzamino (įskaitos) procedūrinius pažeidimus, apeliacinė komisija anuliuoja Jūsų egzamino (įskaitos) rezultatą (-us). Anuliavus egzamino rezultatus apeliacinė komisija praneša apie savo sprendimą Padalinio vadovą ir įpareigoja jį sudaryti komisiją egzamino ar įskaitos perlaikymui.

Nepamirškite, kad egzaminas (įskaita) turi būti perlaikytas arba baigiamasis darbas turi būti ginamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 20 kalendorinių dienų nuo ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo, į nurodytą terminą nėra įskaičiuojamas dėstytojų ir studentų atostogų laikotarpis.

 

Svarbu!
Apelianto studijų rezultatas, išnagrinėjus apeliaciją, negali būti sumažintas jokiais atvejais.
Nepamirškite, kad kol Jūsų fakulteto apeliacinė komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų rezultatais bei egzaminavimo tvarka susiję dekanato (kamieninio padalinio administracijos) sprendimai Jums negalioja.

 

NAUDINGA!
Studijuojantysis turi teisę susipažinti su egzamino (įskaitos) darbu, kurio galutinis įvertinimas ginčijamas, gauti paaiškinimus apie klaidas ir trūkumus ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo egzaminų ar įskaitos įvertinimų paskelbimo.

Apeliacijoje turi būti nurodytas nesutikimo su gautu įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus procedūros pažeidimas bei nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą.

Apeliacijos dėl procedūrinių pažeidimų atveju Komisija pati įvertina apeliacijos pagrįstumą. Konstatavus, kad procedūriniai pažeidimai galėjo turėti esminės įtakos egzamino (įskaitos) ar baigiamojo darbo įvertinimui, studijų pasiekimas anuliuojamas. Tokiu atveju egzaminas (įskaita) turi būti perlaikytas arba baigiamasis darbas turi būti ginamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 20 kalendorinių dienų nuo Komisijos sprendimo, į nurodytą terminą nėra įskaičiuojamas dėstytojų ir studentų atostogų laikotarpis.

Apeliacijos dėl galutinio įvertinimo atveju sudaroma Ekspertų komisija, kuriai pavedama įvertinti studijuojančiojo egzamino (įskaitos) darbą, kurio galutinis įvertinimas ginčijamas apeliacijoje. Komisijos nariai susipažįsta su Ekspertų komisijos išvada ir Komisijos pirmininkui išreiškia pritarimą arba nepritarimą jai. Komisijos sprendimas dėl įvertinimo yra galutinis. Apelianto studijų pasiekimų įvertinimas, išnagrinėjus apeliaciją, negali būti sumažintas jokiais atvejais.

Kol Komisija nepriima sprendimo, jokie su svarstomais įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję Padalinio administracijos sprendimai studento atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Daugiau informacijos: Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Apeliacijos forma

Apeliacijos pavyzdys