Akademinės atostogos, studijų stabdymas ir atnaujinimas

AKADEMINĖS ATOSTOGOS

Laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros studentui (klausytojui), pateikusiam tai įrodančius dokumentus, suteikiamos akademinės atostogos.
Dėl ligos Dekanas studentą gali išleisti ne ilgiau nei dvejiems metams, dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros: ne ilgiau nei trejiems metams.

Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo dienos. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, taip pat antrosios pakopos studijų studentai, kuriems akademinės atostogos suteiktos pirmajame semestre, grąžinami į pirmą semestrą.

STUDIJŲ STABDYMAS

Studentui (klausytojui) dėl svarbių prežasčių Padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip vieneriems metams susistabdyti studijas.

Norint susistabdyti studijas, būtina pristatyti Dekanui prašymą, kuriame nurodyti svari studijų stabdymo priežastis.
Vieneri metai skaičiuojami nuo prašymo pateikimo susistabdyti studijas dienos.
________________________________________
Užsiregistruoti į studijas po studijų stabdymo ar akademinių atostogų privaloma ne vėliau kaip 5 dienos iki semestro, į kurį bus grįžtama, pradžios.

STUDIJŲ ATNAUJINIMAS

Užsiregistravimas į studijas po jų stabdymo ir studijų atnaujinimas reiškia ne tą patį. Studijų atnaujinimu nėra laikoma grįžimas iš akademinių atostogų ar studijų stabdymo. Studijų atnaujinimas – grįžimas į studijas po jų nutraukimo.

Asmenys, atnaujinantys studijas, priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.
Studijos gali būti atnaujintos, jeigu studento (klausytojo) studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

Dėl neesmingo programos pasikeitimo susidariusius skirtumus (ne daugiau kaip 15 kreditų) leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.

Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus/modulius, kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos programos studijas, nustato akademinio kamieninio padalinio vadovas.

Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš studijų atnaujinimą.

Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo studijas atnaujinti gali ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų / modulių skirtumus.

Studijos atnaujinamos nuo semestro pradžios, pateikus prašymą akademinio kamieninio padalinio vadovui ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki naujo studijų semestro pradžios.
Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas studentas, pirmenybė teikiama studentui, kurio:

  • didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų vidurkis;
  • didesnis paskutinės išlaikytos sesijos vidurkis;
  • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė. (eiliškumas svarbu)

Studentas, atnaujinantis studijas, yra priimamas į valstybės nefinansuojamą vietą, tačiau atnaujinęs studijas gali konkuruoti dėl laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos, jei tokia yra.

 

Plačiau: Studijų atnaujinimo VU tvarkos aprašeVU Studijų nuostatuoseMokslo ir studijų įstatymas